Cơ Đốc Phục Vụ (.cs)

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 
CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

Loạt bài 18 môn học bao gồm 6 Khóa trình

Tài liệu trong Chương trình Mục vụ Cơ Đốc được chuẩn bị theo một định dạng với phương pháp tự nghiên cứu dành cho nhân sự. Những bài học này mang đến cho học viên kiến thức Kinh Thánh và kỹ năng cần thiết trong việc phục vụ. Những khóa trình này đã và đang được chuẩn bị bặc biệt cho nhân sự ở các quốc gia và các nền văn hóa khác nhau.

1.         Đời Sống Thuộc Linh
CS 1111  Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành
CS 1211  Cầu Nguyện & Thờ Phượng
CS 1311  Cơ Đốc Nhân Có Trách Nhiệm        

2.         Kinh Thánh
CS 2121  Vương Quốc, Quyền Năng và Vinh Hiển 
CS 2221  Lều Tạm, Đền Thờ và Cung Điện
CS 2321  Hiểu Biết Kinh Thánh

3.         Thần Học
CS 3131  Nền Tảng của Lẽ Thật
CS 3231  Sống trong Đấng Christ
CS 3331  Đấng khuyên bảo, Giáo sư, Hướng Dẫn

4.         Hội Thánh
CS 4141   Hội Thánh Chúa Trong Mục Vụ
CS 4241   Thành lập Hội Thánh mới
CS 4341   Giúp Đỡ Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng

5.         Sự Phục Vụ 
CS 5151   Các Ân tứ Thuộc Linh
CS 5251   Giảng và Dạy
CS 5351   Chia Sẻ Tin Lành

6.         Đạo Đức Cơ Đốc
CS 6161   Giải Quyết Những Nan Đề Trong Cuộc Sống
CS 6261   Dân sự, Công Tác & Mục Tiêu
CS 6361   Đời Sống Sung Mãn


 Ghi chú: 1 khóa trình gồm 3 môn học
Quý học viên học theo thứ tự 03 khóa trình đầu 
(Đời Sống Thuộc Linh, Kinh Thánh, Thần Học) như việc đổ nền cho một toà nhà. 
Sau khi hoàn tất 03 chủ đề đầu quý vị tiếp tục học các chủ đề còn lại (có thể không học theo thứ tự)

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài