Video Bồi linh

Các Danh xưng khác nhau của Đức Chúa Trời là gì và ý nghĩa các Danh ấy là gì? Mỗi một danh xưng của Đức Chúa Trời mô tả một khía cạnh khác nhau trong tính cách nhiều mặt của Ngài. Dưới đây là một trong những danh xưng nổi tiếng của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh

EL, ELOAH / ELOHIM / EL SHADDAI / ADONAI / YHWH / YAHWEH / JEHOVAH  YAHWEH-JIREH YAHWEH-RAPHA / YAHWEH-NISSI / YAHWEH-M'KADDESH / YAHWEH-SHALOM / YAHWEH-ELOHIM / YAHWEH-TSIDKENU / YAHWEH-ROHI / YAHWEH-SHAMMAH / YAHWEH-SABAOTH / EL ELYON / EL ROI / EL-OLAM EL-GIBHOR

nguồn GotQuestion
phụ đề bởi #aogvnonline

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài