Ngợi Khen - Thờ Phượng

I. THỜ PHƯỢNG BẰNG LỜI CỦA CHÚNG TA

   Khi bạn cầu nguyện, có khi nào bạn nói “Chúa ơi! Xin giúp con vấn đề này!” Đây là lời cầu nguyện Chúa đẹp lòng vì Ngài thích giúp đỡ chúng ta khi chúng ta cần. Đó gọi là cầu nguyện thỉnh cầu. Và bên cạnh đó bạn cũng cám ơn Chúa về thức ăn và những phước hạnh mà Ngài ban cho bạn, Đây gọi là cầu nguyện cảm tạ.

   Dĩ nhiên, bạn cũng có những sự cầu nguyện như là: cầu nguyện cho người khác, cầu nguyện cho nhu cầu của quốc gia. Đây gọi là lời cầu thay và cũng là một trong những điều Chúa muốn con cái Ngài thực hiện. Ngoài ra có một dạng cầu nguyện khác không phụ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh mà vào Chúa. Đó là cầu nguyện thờ phượng.

   Khi chúng ta thờ phượng trong cầu nguyện là lúc chúng ta bỏ đi cái nhìn cá nhân, nhu cầu hiện tại, và sự ngóng trông câu trả lời như chúng ta đã hằng nhận được. Chúng ta chỉ tập trung vào Chúa, vào sự bất biến, hằng hữu, năng quyền và sự thành tín, tình yêu thương cùng những thuộc tính khác của Ngài. Thái độ của chúng ta không còn trông mong để nhận lãnh, nhưng sẳn sàng để ban cho. Chúng ta dâng trọn mình cho Ngài.

   Nhiều Thi Thiên của Đa-vít là thi thiên của thờ phượng khi cầu nguyện. Trong lúc ông đang thờ phượng, ông ngợi khen Chúa “Chúa là Vua…...Chúa là Đấng oai quyền… Thánh thay là Ngài.” (Thi Thiên 99:1-3).

   Thật tốt khi bạn bắt đầu cầu nguyện bằng sự thờ phượng. Đây cũng là điều mà Chúa Giêxu của chúng ta đã từng thực hiện khi Ngài dạy các môn đồ cầu nguyện. Trước khi dâng những thỉnh cầu cho Đức Chúa Cha thì Chúa Giêxu cũng dâng lời ngợi khen. Ngài nói: “Lạy Cha chúng con ở trên trời: Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời.” (Mathiơ 6:9-10)

Có 3 điều xảy đến khi chúng ta thờ phượng Chúa.

 Thứ 1: chúng ta có được đặc ân làm con Đức Chúa Trời.

 Thứ 2: ở trong Ngài, chúng ta được quyền công bố: kẻ thù và ma qủy không có quyền trên chúng ta vì chúng ta thuộc về vương quốc của Chúa. Chúa hứa sẽ bảo vệ  và gìn giữ chúng ta.

 Thứ 3: điều quan trọng hơn hết, đó là chúng ta làm hài lòng Chúa. Châm Ngôn 15:8: “Lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài.” Ngài ưa thích lời cầu nguyện của chúng ta.

   Bây giờ hãy dành ít phút với Chúa. Nếu có sự thúc giục, hãy kêu cầu Đức Thánh Linh giúp bạn thờ phượng. Ngài sẽ làm cho lòng và tâm trí bạn thật gần với Chúa. Phải biết rằng Giêhôva là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; chúng ta là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Vì Đức Giêhôva là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Thi Thiên 100:3, 5

Bài tập dành cho bạn:

1. Hoàn tất những câu sau đây đựa trên Mathiơ 6:9-10

1. Chúa là ……………của chúng ta.

2. Danh Cha được ……………

3. Ngài là Chúa, uy quyền của Ngài phủ khắp…………………    và …………….

2. Khoanh tròn những câu đúng:

1. Có vài thể loại cầu nguyện, và tất cả đều có ý nghĩa và có ích.

2. Thờ phượng chỉ là một nghi thức thánh, và chỉ có ở một phần nào đó của buổi nhóm

3. Chúa Giêxu đã dạy các môn đồ Ngài thờ phượng.

4. Mục đích chính của việc thờ phượng là để nhận câu trả lờI từ nơi Chúa cho vấn đề mà chúng ta muốn.

3. Chọn phần đúng cho câu sau: “Nếu bạn không nghĩ được từ nào để nói trong lúc thờ phượng thì bạn có thể………………………………”

1. không cần quan tâm, Chúa hiểu sự hạn hẹp của bạn.

2. nhờ mục sư viết vài câu để bạn học thuộc.

3. tìm kiếm trong Thi Thiên hay những phân đoạn Kinh Thánh khác có liên quan đến việc thờ phượng và đọc chúng cho Chúa.

4. kêu cầu Đức Thánh Linh giúp đỡ cho bạn

4. Khoanh tròn trước mỗi câu đúng để hoàn tất câu sau: “Thờ phượng thì khác với những hình thức khác của sự cầu nguyện, vì trong nó thì………………………”

1. không đề cập đến vần đề hay nhu cầu của chúng ta.

2. phải là một sự cầu nguyện cho người khác.

3. phụ thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta.

4. chỉ có sự ca tụng Chúa.

5. Đọc lời cầu nguyện và cho biết nó thuộc thể loạI cầu nguyện nào.

T: thỉnh cầu; C:cảm tạ; CT: cầu thay; TP: thờ phượng

…………a. “Xin chữa lành bệnh nhứt đầu cho con.”

…………b. “Xin giúp những ai đang sống trong những quốc gia vô thần.”

…………c. “Cám ơn vì những người bạn”

…………d. “Chúng con ngợi khen Ngài vì sự nhân từ Ngài”

…………e. “Xin cứu gia đình con trước khi quá muộn”

…………f. “Halelugia!”

…………g. “Cám ơn Ngài đã gìn giữ con trên đường đi.”

…………h. “Xin chúc phước trên thức ăn này.”

 

II. THỜ PHƯỢNG BẰNG NGÔN NGỮ CỦA THÁNH LINH

   Trước khi Chúa của chúng ta thăng thiên về trời, Ngài đã dặn các môn đồ của Ngài : “Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ: “Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói. Vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa, các con sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh.”(Công Vụ 1:4-5) Mười ngày sau thì các môn đồ nhận được phép báptem bằng Đức Thánh Linh. Dấu hiệu của báptem bằng Đức Thánh Linh là cả thảy các môn đồ đều bắt đầu thờ phượng bằng thứ tiếng mà họ chưa từng được học trước đó. Có vài người xung quanh chứng kiến những điều ấy. Và họ đã thắc mắc. Phierơ đã đáp lời: “Phi-e-rơ trả lời: “Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Jêsus nhận báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em, và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi.” (Công Vụ 2:38,39) Sau đó, có thêm rất nhiều người được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong ngày đó, độ khoản ba ngàn người. Vì lời hứa là cho “tất cả những ai được Chúa gọi”, những tín đồ được đầy dẫy Thánh Linh. Không một ai bị bỏ sót.

   Bạn có bao giờ hỏi rằng tại sao họ đều mong muốn kinh nghiệm này? Nếu bạn đã nhận lãnh báptem trong Đức Thánh Linh, ắt bạn cũng biết được câu trả lời, nhưng trong loạt bài này chúng tôi muốn đề cập một ít đến những ích lợi mà chúng ta có được khi thờ phượng bằng tiếng mới. Tiếng của Đức Thánh Linh ban cho.

   Một người bạn nói được ba thứ tiếng, đã tâm sự với tôi những gì xảy đến cho anh ta khi anh ta nói tiếng mới. Anh nói: “Tôi yêu Chúa nhiều lắm, tôi đã thờ phượng Ngài bằng tất cả những lời yêu thương bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau đó thì tiếng Anh và tiếng Đức. Nhưng chưa đủ. Bất thình lình thì tôi bắt đầu khởi sự nói một thứ tiếng lạ lùng, nhưng tôi biết tôi vẫn còn đang thưa cùng Chúa rằng tôi yêu Ngài nhiều lắm mặc dù tôi không hiểu những lời ấy là gì. Thật tuyệt vời khi nhận ra rằng: loại ngôn ngữ cuối cùng tôi sử dụng là loại ngôn ngữ thỏa đáng nhất cho tôi vì nó là ngôn ngữ thiên đàng. Tôi đã chưa từng bao giờ kinh nghiệm được niềm vui như vậy, niềm vui thờ phượng Ngài trong tiếng mới”

   Chúng ta không thể mô tả hết được bằng lời vẻ đẹp và sự phước hạnh khi thờ phượng Chúa trong Thánh Linh. Trong loạt bài học này, Ngài đã bày tỏ rất rõ cho tôi. Tôi đã đối diện một thử thách cực khó, nhưng khi những áp lực dường như quá sức, thì tôi đã tìm thấy được nguồn sức qua việc thờ phượng bằng tiếng mới. Những đêm dài không ngủ đã được đổ đầy với lời của Thánh Linh. Lời cầu nguyện được tuôn ra cách dễ dàng hơn. Nó hoàn toàn khác với trước đây. Vì trước đây tôi thờ phượng vì tôi quyết định phải như vậy mới được chứ không phải vì tôi ưa thích.

   Một ngày kia, tôi khóc với Chúa “tại sao con phải đối diện với thử thách này? Tại sao lại là con?” Thì ngay lập tức tôi nghe một lời êm dịu từ Ngài “Con đang viết về ích lợi của việc thờ phượng. Ta muốn chính con khinh nghiệm cách cá nhân những gì con viết là thực.”

   Dựa trên Lời Chúa và kinh nghiệm cá nhân, tôi xin cam đoan với qúi vị về những phước hạnh to lớn trong việc thờ phượng bằng lời của Thánh Linh. Vì khi tôi tiếp tục thờ phượng thì những căng thẳng và than vãn đã không còn nữa, sự nặng lòng đã tan biến và chỉ còn lại sự vui vẻ mà thôi.

   Nhờ Đức Thánh Linh mà chúng ta được đến gần Đức Chúa Cha (Êphêsô 2:18). Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta (Rôma 8:26). Ngài giải phóng chúng ta khỏi sự sợ hãi, ban cho sức mạnh, tình yêu thương và sự tự chủ. Ngài nhắc chúng ta niềm hy vọng đồng chia sẻ vinh quang cùng Ngài. Và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta” (Rôma 5:5)

   Thờ phượng trong Thánh Linh nâng chúng ta khỏi những nan đề tạm thời. Chúng ta sẽ tìm thấy sự giải phóng khi chúng ta tập trung vào Chúa đời đời, Đấng cai quản muôn loài. Ngài là Đấng xứng đáng được ngơi khen và tôn thờ. Khi chúng ta thờ phượng Chúa bằng tiếng mới là chúng ta ngợi khen sư vĩ đại và tốt lành của Ngài (Công Vụ 10:46)

   Nếu bạn chưa nhận được kinh nghiệm tuyệt vời trong báptem Thánh Linh, thì bạn có thể cầu xin Chúa cho bạn ngay bây giờ. Vì Ngài hứa ban cho tín hữu.

Bài tập dành cho bạn:

6. Khoanh tròn câu đúng cho phần còn lại của câu sau: “Thờ phượng bằng lời của Thánh Linh nghĩa là...............”

1. sử dụng ân tứ của báptem trong Đức Thánh Linh.

2. cầu nguyện trong ngôn ngữ không biết.

3. Ngợi khen Chúa vì Ngài xứng đáng

7. Ba ích lợi mà tín hữu nhận được khi thờ phượng trong Thánh Linh là gì?

.........................................................................................................................................

 

III. SỰ THỜ PHƯỢNG KHÔNG LỜI

   Không lời ư? Làm sao chúng ta có thể thờ phượng Chúa, hay cầu nguyện với Ngài mà không nói một lời nào? Nó không những có thể mà đôi khi còn cần thiết. Hai điều xảy đến khi chúng ta cầu nguyện trong im lặng.

   Thứ nhất là chúng ta có thể dâng những tâm tư tận đáy lòng mình cho Chúa, vì không ai có thể hiểu rõ được mình. “Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét con Và biết rõ con. Chúa biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; Từ xa Chúa biết rõ tư tưởng con. Chúa xem xét lối con đi và chỗ con nằm nghỉ, Quen biết các đường lối con. Khi lời chưa ở trên lưỡi con, Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi. (Thi Thiên 139:1,2,4)

   Thứ hai, khi chúng ta im lặng là chúng ta “chờ đợi Ngài”.  “Chờ Ngài” có nghĩa là chúng ta cứ giữ lấy sự bên ngoài lẫn bên trong, trong tư thế chờ Ngài phán với chúng ta.

Đức Thánh Linh có thể hướng dẫn qua tư tưởng, hay nhắc lời thánh kinh để hướng dẫn chúng ta.

Và đây chính là nơi, mối thông công và sự tương giao của thờ phượng có trọn ý nghĩa của nó.

   Sự thông công không bao giờ là một hoạt động một chiều. Sẽ không có mối tương giao thật nếu chỉ có thông công một chiều. Cả hai phải cùng nói và cùng sẻ chia cho nhau. Và Chúa cũng muốn nói chuyện với chúng ta. Ngài phán: “hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giêrêmi 33:3) 

   Chúa muốn cho chúng ta hiểu về chính mình và hoàn cảnh của mình. Khi chúng ta để Ngài bày tỏ những bí mật của Ngài với chúng ta  Nghĩa là chúng ta biết cách giải quyết nan đề và biết cách cầu nguyện tốt hơn. “Đa-ni-ên nói: Tôn ngợi danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng! Vì mọi sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, Phế lập các vua; Ngài ban khôn ngoan cho người khôn ngoan Và hiểu biết cho người hiểu biết. Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn, Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối Và ánh sáng ở với Ngài. (Daniên 2: 20-22)

   Có lẽ trong lúc tĩnh nguyện, bạn đã sẵn sàng “chờ Chúa”, và bạn muốn học cách thực hiện tốt hơn. Hãy tìm một nơi chỉ có bạn, không bị quấy rầy, và cầu xin Chúa đổ đầy Ngài trong bạn. Xin Ngài giúp bạn gạt bỏ những tư tưởng cá nhân và những điều mà Satan đang muốn gieo vào trong tư tưởng bạn.

   Kế tiếp, hãy thờ phượng Ngài trong im lặng. Phải kiên trì, và chờ Ngài phán với bạn. Khi Ngài phán, thì những điều ấy luôn đi sát Kinh Thánh, vì thế hãy lắng nghe với Kinh Thánh trên tay. Chúa phán “Bởi vì ngươi trìu mến ta, nên ta sẽ giải cứu ngươi. Ta sẽ đặt ngươi lên nơi cao, bởi vì ngươi biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người...” (Thi Thiên 91:14-15)

Bài tập dành cho bạn:

8. Nêu hai lý do quan trọng của tỉnh nguyện? ...........................................................

9. Khoanh tròn những câu đúng:

1. Chúa chỉ nghe những gì được nói bằng lời.

2. Tình nguyện giúp chúng ta lắng nghe Chúa

3. Chúng ta chỉ có thể thờ phượng trong im lặng khi ở một mình.

4. Chúa không bao giờ phán điều gì trái với Kinh Thánh

10. Khoanh tròn câu đúng cho mệnh đề sau: Khi chúng ta “trông chờ Chúa”, chúng ta có thể.....................

1. chia sẻ bí mật cùng Cha thiên thượng

2. chờ một câu trả lời hay một sự hướng dẫn thánh.

3. Cứ duy trì như thế, vì tư tưởng chúng ta có thể đi dạo

4. Tình nghuyện hay thờ phượng trong im lặng.

 

~ Loạt bài Cơ Đốc Nhân Thờ Phượng~ 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài