CS 1311 Cơ Đốc Nhân Có Trách Nhiệm

Môn học thứ 3 của Khóa Trình CS1 ĐỜI SỐNG THUỘC LINH

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS1311Bài học về chức vụ quản gia của Cơ đốc nhân là bài học về điều Kinh Thánh dạy về chức vụ quản gia - vai trò của Đức Chúa Trời với tư cách là người chủ và con người là người quản gia. 

Bài học sẽ giải thích cách Cơ đốc nhân cần thực hiện trách nhiệm của mình để trung tín quản lý những tài sản mà Chúa đã phó thác.

Ngoài ra, môn học cũng sẽ đề cập đến trách nhiệm của Cơ đốc nhân với gia đình, hội thánh, cộng đồng với tư cách là người quản gia

 

 

José R. Silva Delgado phục vụ với tư cách là Mục Sư trong suốt hơn 35 năm và hiện đang là Mục Sư tại thành phố Vaidivia, Chi-lê, quê hương của ông. Trước đó ông là Mục Sư tại các nơi như Rio Bueno, La Union, La Pamilla và La Legua tại Santiago, Chi-lê.  

Bên cạnh đó, ông còn góp phần hầu việc Chúa với tư cách là đạo Hội Thánh cấp vùng và quốc gia. Ông cũng là giáo viên giảng dạy tại trường Kinh Thánh

Hiện tại, ngoài những trách nhiệm của Mục Sư tại Valdivia, ông viết sách và biên dịch cho Editorail Vida tại Miami, Florida.


MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Mô tả vai trò của Đức Chúa Trời và bản thân bạn trong mối liên hệ quản gia.
2. Giải thích về những điều mà bạn chịu trách nhiệm quản lý với tư cách một quản gia.
3. Liệt kê những cách bạn thực hiện được trách nhiệm của mình với tư cách là người quản gia.
4. Cảm kích nhu cầu tận hiến bản thân và của cải của bạn cho Chúa cũng như phát triển những khả năng của bản thân cho công tác hầu việc Ngài.

 

 


CẤU TRÚC MÔN HỌC

PHẦN I:  KINH THÁNH ÁNH NÓI GÌ VỀ CHỨC VỤ QUẢN GIA

Bài 1    Đức Chúa Trời Làm Chủ Mọi Sự

Bài 2    Chúa Jêsus Christ: Một Minh Hoạ Cho Sự Tăng Trưởng

PHẦN II: CHỨC QUẢN GIA VÀ CHÚNG TA

Bài 3     Chăm Sóc Đời Sống Chúng Ta

Bài 4     Phát Triển Nhân Cách

Bài 5     Chăm Sóc Thân Thể

Bài 6     Sử Dụng Tài Sản Cá Nhân

PHẦN III: CHỨC QUẢN GIA VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA

Bài 7    Tiền Bạc - Tài Sản

Bài 8    Gia Đình Của Chúng Ta

Bài 9    Hội Thánh Chúng Ta

Bài 10  Cộng Đồng Chúng Ta

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài