CS 3331 Đấng Khuyên bảo, Giáo sư, Hướng dẫn

Nghiên cứu về Ðức Thánh Linh là một khóa học giới thiệu về các thuộc tính của Ðức Thánh Linh và công tác của Ngài trong thế gian từ khi sáng thế cho đến hiện tại. Ngài được xem như một Người Bạn riêng tư, quyền năng và thực tiễn, là Ðấng đang ở trong mỗi tín hữu đầy dẫy Ðức Thánh Linh và qua họ bày tỏ Ðức Chúa Giê-su Christ cho thế gian. 

Chi tiết

Mỗi ngày với lời Chúa!

Hãy đăng ký nhận bài dưỡng linh ngay!