CS 3231 Sống Trong Đấng Christ

Bài học về Sự cứu rỗi đề cập đến giáo lý của sự cứu rỗi. Bài học trình bày sự cứu rỗi như ý muốn và công việc của Đức Chúa Trời dựa trên công tác cứu chuộc của Đấng Christ. Trước hết, chúng ta xét đến ân điển của Đức Chúa Trời như là nguồn gốc của sự cứu rỗi.

Chi tiết

Mỗi ngày với lời Chúa!

Hãy đăng ký nhận bài dưỡng linh ngay!