CS 6261 Dân Sự Công tác Mục Tiêu

Nghiên cứu về sự lãnh đạo Cơ Đốc là môn học giới thiệu những nền tảng Kinh Thánh về sự lãnh đạo.  Giới thiệu cho học viên lý thuyết và thực tiễn của vai trò lãnh đạo đồng thời hướng dẫn học viên ứng dụng những nguyên tắc thuộc về Kinh Thánh và lý thuyết. Tài liệu này thích hợp cho cả những mục sư, những người lãnh đạo hầu việc Chúa trọn thời gian mới bắt đầu tập sự và đã có kinh nghiệm, cũng như cho những người muốn đào tạo người khác về sự lãnh đạo Cơ Đốc.

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài