Video Bồi linh

Kinh Thánh là lâu đài tuyệt mỹ được xây dựng với 66 viện đá hồng ngọc – (tức là 66 Sách )

+++ Những chương đầu của sách Sáng Thế Ký hướng dẫn vào thế giới vĩ đại của sự sáng tạo

Con đường tiếp tục với năm sách luật pháp của Môise (Sáng Thế Ký, Xuất Êdíptô Ký, Lêvi Ký, Dân Số ký, và Phục Truyền Luật Lệ Ký.)

Vượt qua con đường các sách Luật pháp dẫn đến phòng triển lãm tranh của các sách Lịch sử (Giôsua, 1-2 Samuên, 1-2 Các Vua, 1-2 Sử Ký, Êxơra, Nêhêmi, Êxơtê.)

Nơi đây trưng bày các tranh ảnh nổi tiếng của chiếng trường (thuộc linh), hình ảnh của các anh hùng, các vua, các chiến sỹ và những con dân Chúa trong thời kỳ sơ khai của lịch sử thế giới.

Sau phòng triển lảm tranh là phòng của triết gia về sự khổ nạn -- sách Gióp

Sau đó đến phòng âm nhạc và thơ văn -- sách Thi Thiên -- nơi đây là những tác phẩm vĩ đại ca ngợi Đức Chúa Trời mà con người có thể sáng tác.

Sau đó đến văn phòng làm việc -- sách Châm Ngôn. Ngay chính giữa phòng là câu "Sự Công Bình làm cho nước được cao trọng; Song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc." Châm Ngôn 13:34

Từ văn phòng làm việc đi lần tới phòng thờ phượng -- sách Truyền Đạo và Nhã ca, được trang hoàng với hoa hồng, hoa huệ của thung lũng, với mùa hương nhẹ nhàng, trái cây tươi và tiếng chim hót.

Sau cùng chúng ta đến đài Thiên văn -- các sách Tiên Tri (Êsai, Giêrêmi, Ca Thương, Êxêchiên, Đaniên, Ôsê, Giôên, Amốt, Ápđia, Giôna, Michê, Nahum, Habacúc, Sôphôni, Aghê, Xachari, Malachi

Với kính viễn vọng quan sát các vì sao gần và xa, mọi phương hướng đều tập trung vào một vì sao lớn nhất "Ánh sáng của Ngôi sao Đấng Cứu Thế" (Dân số 24:17; Thi Thiên 110:4; Êsai 7:14; 9:5-6; 11:1; 53:1-12; 61:1; Đaniên 9:24-26; ... Giăng 1:1-5; 1 Phierơ 1:19; Khải Huyền 22:16; ...)

+++ Vượt qua các văn phòng, đường dẫn đến cung điện ngôi Vua - 4 sách Phúc Âm (Mathiơ, Mác, Luca, Giăng) -- nơi đây hình ảnh của Vị Vua, Đấng Cứu Thế được ghi chép rõ ràng.

Sau cung điện nhà Vua là phòng làm việc của Đức Thánh Linh -- sách Công Vụ Các Sứ Đồ, còn gọi là sách hành động của Đức Thánh Linh -- thành lập Hội thánh.

Sau đó là phòng làm việc của các môn đồ -- các sách Thư Tín (Rôma, 1-2 Côrinhtô, Galati, Êphêsô, Philíp, Côlôse, 1-2 Têsalônica, 1-2 Timôthê, Tít, Philêmôn, Hêbơrơ, Gia Cơ, 1-2 Phierơ, 1-2-3 Giăng,). Nơi đây các sứ đồ như Phierơ, Phaolô, Giăng, Gia Cơ, Giuđe và các môn đồ ... đang bận rộn công việc cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, giảng dạy, ghi chép, truyền giáo, mở mang Hội thánh, huấn luyện môn đồ, ...

Phòng cuối cùng trong lâu đài Kinh Thánh là phòng tranh về sách Khải Huyền -- nơi đây các bức tranh tiên tri về ngày cuối cùng đều được trưng bày: Nhắc nhở Hội thánh về ngày phán xét, cảnh cáo về ma quỉ và tiên tri giả, chiến tranh cuối cùng giữa Chúa và ma quỉ, sự chiến thắng của Chúa Jêsus Christ, ngày phán xét cho cả nhân loại, và hình ảnh và lời hứa về nước Thiên Đàng, Ngôi báo của Đức Chúa Trời.


#truongkinhthanhtructuyen
CTV #revivalteam

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài