CL 1110 Nếp sống mới

Khi bạn mời Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Từ trong tối tăm bạn được đem ra nơi sáng láng. Bạn được tha tội, và được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn nhận được sự sống mới. Quyển sách nầy nói về sự sống mới mà bạn hiện đang có nhờ vào những điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho bạn.

Chi tiết
CL 1210 Khi bạn cầu nguyện

Có lẽ chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng tôi muốn làm bạn với bạn. Một người yêu mến tôi đã chia sẻ những điều vô cùng hữu ích cho cuộc đời tôi. Bây giờ tôi muốn chia sẻ lại với bạn đôi điều trong số đó. Vì thế chúng ta hãy cùng đồng hành và trò chuyện với nhau qua các trang sách nầy. 

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài