CS 1111 Sự Trưởng Thành Cơ Đốc

Là môn học giới thiệu chủ đề về sự tăng trưởng của Cơ đốc nhân, nhấn mạnh đến vai trò của việc phục vụ Cơ đốc trong sự tăng trưởng của người tín đồ. Cách tiếp cận mang tính Kinh thánh đối với chủ đề này giúp môn học dễ dàng được sử dụng trên toàn cầu. Môn học dẫn dắt học viên không ngừng tiếp xúc với Lời Chúa, vốn là nền tảng của khóa học.

Chi tiết
CS 1211 Cầu Nguyện Và Thờ Phượng

Môn học nghiên cứu về sự cầu nguyện và thờ phượng bằng sự nhấn mạnh về sự ưu tiên cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài trên cả những nhu cầu và những điều cần thiết của con người, nhấn mạnh về những sự kiện cần thiết sẽ được cung cấp cho những tín đồ tôn trọng sự ưu tiên nầy. 

Chi tiết
CS 1311 Cơ Đốc Nhân Có Trách Nhiệm

Bài học về chức vụ quản gia của Cơ đốc nhân là bài học về điều Kinh Thánh dạy về chức vụ quản gia - vai trò của Đức Chúa Trời với tư cách là người chủ và con người là người quản gia. Bài học sẽ giải thích cách Cơ đốc nhân cần thực hiện trách nhiệm của mình để trung tín quản lý những tài sản mà Chúa đã phó thác. Ngoài ra, môn học cũng sẽ đề cập đến trách nhiệm của Cơ đốc nhân với gia đình, hội thánh, cộng đồng với tư cách là người quản gia

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài