CS 5151 Các Ân Tứ Thuộc Linh

Khóa trình này chúng ta sẽ chú ý đến ba nhóm ân tứ thuộc linh khác nhau:  Nhóm thứ nhất – Những Ân tứ Phục vụ – cho các tín hữu là những người được Ðấng Christ giao phó Hội Thánh Ngài để lãnh đạo. Nhóm thứ hai – Những Ân tứ phục vụ khác – chúng ta sẽ học về những ân tứ vốn dành sẵn cho mọi tín hữu. Nhóm cuối cùng- Những Ân Tứ của Thánh Linh – chúng ta sẽ học về Ân tứ mà Thánh Linh ban cho tín hữu theo ý muốn Ngài.

Chi tiết
CS 5251 Giảng và Dạy

Giảng Luận và Dạy Dỗ là môn học căn bản của hai phương pháp truyền thông Lời của Ðức Chúa Trời. Học viên được hướng dẫn để thấu triệt các phương pháp thực tế để chuẩn bị và trình bày các bài học cũng như các bài giảng từ Kinh Thánh.

Chi tiết
CS 5351 Chia Sẻ Tin Lành

Chia Sẻ Tin Lành là một môn học thực tế về tầm quan trọng của công tác chứng đạo. ​Được viết chủ yếu cho những nhân sự trong Hội Thánh địa phương, đây cũng là một tài liệu hướng dẫn về công tác chia sẻ Tin Lành với mục đích hướng dẫn học viên cách dẫn dắt người khác đặt niềm tin nơi Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa và là Chủ của họ. 

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài