CS 5151 Các Ân Tứ Thuộc Linh

Môn học thứ 1 của Khóa Trình CS5 Sự Phục Vụ

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS 5151Khóa trình này chúng ta sẽ chú ý đến ba nhóm ân tứ thuộc linh khác nhau: 
(1) Các Ân tứ Phục vụ, 
(2) Các Ân tứ khác, 
(3) Các Ân tứ của Thánh Linh.

Nhóm thứ nhất – Những Ân tứ Phục vụ – cho các tín hữu là những người được Ðấng Christ giao phó Hội Thánh Ngài để lãnh đạo.

Nhóm thứ hai – Những Ân tứ phục vụ khác – chúng ta sẽ học về những ân tứ vốn dành sẵn cho mọi tín hữu.

​Nhóm cuối cùng- Những Ân Tứ của Thánh Linh – chúng ta sẽ học về Ân tứ mà Thánh Linh ban cho tín hữu theo ý muốn Ngài.

MỤC TIÊU MÔN HỌC

1.    Mô tả tầm quan trọng của từng cá nhân tín hữu trong Hội Thánh giống như ống dẫn những ân tứ thuộc linh.
2.    Hiểu được chức năng và mục đích của các ân tứ thuộc linh khác nhau.
3.    Phân biệt được các công tác xây dựng của Thánh Linh với công tác phá hoại của tà linh.
4.    Nhận thức và hiểu biết giá trị khác nhau của các ân tứ thuộc linh trong thân thể của Ðấng Christ.
5.    Giải bài được sự khác biệt giữa những ân tứ thuộc linh và những tài năng Thiên phú.
6.    Khám phá, kinh nghiệm, và theo đuổi sự phát triển của những ân tứ thuộc linh trong chức vụ của bạn.
7.    Trị giá quan trọng của những ân tứ Thánh Linh đối với đời sống theo Chúa và trên chức vụ của bạn.
8.    Nhận diện và giải quyết những nan đề liên quan đến sự vận hành của các ân tứ thuộc linh.

 


Cấu Trúc Môn Học

PHẦN I: GIỚI THIỆU CÁC ÂN TỨ THUỘC LINH​

                         Giáo án

Bài 1 : Đức Chúa Trời, Đấng ban các Ân Tứ cho bạn

   

Bài 2 : Đức Chúa Trời Muốn Bạn Nhận Biết Các Ân Tứ Của Ngài

 

PHẦN II: HIỂU RÕ CÁC ÂN TỨ PHỤC VỤ

Bài 3 : Các Sứ Đồ và các Đấng Tiên Tri

 

Bài 4 : Nhà Truyền giáo và Chức vụ Mục sư – Giáo sư

 

Bài 5 : Nhóm Các Ân Tứ 1: Chăm sóc, Dạy dỗ, Khích lệ

 

Bài 6 : Nhóm Các Ân Tứ 2: Ân tứ Ban cho, Quản trị, Bày tỏ Lòng Thương Xót, Giúp đỡ

 

PHẦN BA: HIỂU RÕ CÁC ÂN TỨ CỦA THÁNH LINH

Bài 7 : Lời Khôn ngoan, Lời Tri thức, Đức tin

 

Bài 8 : Ân tứ Chữa lành, Công việc của Phép lạ, Tiên tri

 

Bài 9 : Phân Biệt Các Thần, Tiếng lạ Thông giải Tiếng lạ

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài