CS 6161 Giải Quyết Nan Đề Cuộc Sống

Giải quyết các nan đề trong cuộc sống theo phương pháp Cơ đốc là một môn học về nguồn gốc của các nan đề, các phương pháp giải quyết nan đề, và những phương cách tìm ra huớng giải quyết từ quan điểm của Cơ đốc nhân. Các nan đề chính trên thế giới đều được trình bày trong khóa học này, chẳng hạn như các nan đề về mối quan hệ xã hội và gia đình, các nan đề của người độc thân, các nan đề liên quan đến tình dục của con người và các nan đề khác liên quan đến sự chịu khổ và sự chết.

Chi tiết
CS 6261 Dân Sự Công tác Mục Tiêu

Nghiên cứu về sự lãnh đạo Cơ Đốc là môn học giới thiệu những nền tảng Kinh Thánh về sự lãnh đạo.  Giới thiệu cho học viên lý thuyết và thực tiễn của vai trò lãnh đạo đồng thời hướng dẫn học viên ứng dụng những nguyên tắc thuộc về Kinh Thánh và lý thuyết. Tài liệu này thích hợp cho cả những mục sư, những người lãnh đạo hầu việc Chúa trọn thời gian mới bắt đầu tập sự và đã có kinh nghiệm, cũng như cho những người muốn đào tạo người khác về sự lãnh đạo Cơ Đốc.

Chi tiết
CS 6361 Đời Sống Sung mãn

Nghiên Cứu Về Đặc Tính Cơ Đốc Nhân là một khóa học thực tiễn dựa trên Ga-la-ti 5 và những phân đoạn Kinh thánh có liên quan. Bài học nhấn mạnh việc phát triển những phẩm chất Cơ Đốc và công việc của những đặc tính đó trong các mối quan hệ và trong sự phục vụ của Cơ Đốc Nhân. Những định nghĩa và ví dụ trong Kinh thánh được nhấn mạnh đến trong việc mô tả chín chiều kích của trái Thánh Linh cũng như các ứng dụng thực tiễn được thực hiện, vốn liên hệ những đặc tính này với đời sống Cơ Đốc Nhân.

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài