CS 6261 Dân Sự Công tác Mục Tiêu

Môn học thứ 2 của Khóa Trình CSĐạo Đức Cơ Đốc

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS 6261Nghiên cứu về sự lãnh đạo Cơ Đốc là môn học giới thiệu những nền tảng Kinh Thánh về sự lãnh đạo.  Giới thiệu cho học viên lý thuyết và thực tiễn của vai trò lãnh đạo đồng thời hướng dẫn học viên ứng dụng những nguyên tắc thuộc về Kinh Thánh và lý thuyết. 

Tài liệu này thích hợp cho cả những mục sư, những người lãnh đạo hầu việc Chúa trọn thời gian mới bắt đầu tập sự và đã có kinh nghiệm, cũng như cho những người muốn đào tạo người khác về sự lãnh đạo Cơ Đốc. 

Điểm nhấn mạnh chính yếu là sự phát triển của những ân tứ, những khả năng và những mối quan hệ tương hỗ trong vòng các lãnh đạo và các tín hữu

MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Giải thích khái niệm theo Kinh Thánh về sự lãnh đạo, và cho ví dụ.

2. Giải thích mô hình Dân Sự, công tác và mục tiêu của sự lãnh đạo Cơ Đốc.

3. Nhận biết và đánh giá những ân tứ lãnh đạo và những khả năng trong chính bạn và những người khác.

4. Biểu thị những kỹ năng, năng lực, và thái độ của sự lãnh đạo đặc trưng, và hỗ trợ phát triển những điều nàytrong những người khác

5. Chấp nhận và hiểu rõ giá trị vai trò và trách nhiệm của bạn liên quan đến những người lãnh đạo và những tín hữu khác trong việc đạt được những mục tiêu của Cơ Đốc Nhân

 

 


Cấu Trúc Môn Học

PHẦN I: DÂN SỰ

                               Giáo án     

Bài 1 : Người Hướng Dẫn và Người Đi Theo

   

Bài 2 : Lãnh Đạo Biết Quan Tâm Đến Dân Sư

   

Bài 3 : Khi Người Lãnh Đạo Được Phát Triển Sẽ Giúp Người Khác Phát Triển

   

PHẦN II: CÔNG TÁC

 

Bài 4 : Người Lãnh Đạo Lên Kế Hoạch và Tổ Chức

   

Bài 5 : Người Lãnh Đạo Truyền Đạt

   

Bài 6 : Lãnh Đạo Giải Quyết Vấn Đề và Đưa Ra Quyết Định

   

PHẦN III: Mục Tiêu

 

Bài 7 : Lãnh Đạo Đảm Nhận Trách Nhiệm

   

Bài 8 : Lãnh Đạo Làm Việc Hướng Về Những Mục Tiêu

   

Bài 9 : Lãnh Đạo Được Động Viên và Động Viên Lại Người Khác

   

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài