CS 3131 Nền Tảng của Lẽ Thật

Nghiên Cứu Về Giáo Lý Kinh Thánh là một phần giới thiệu hệ thống học tập về những giáo lý cơ bản thuộc Kinh Thánh. Những chủ đề chính bao gồm bản chất của Ðức Chúa Trời, công việc của Ðức Chúa Trời, những hoạt động và những hạn chế của các thiên sứ, sự Sáng Tạo, sự sa ngã của con người

Chi tiết

Mỗi ngày với lời Chúa!

Hãy đăng ký nhận bài dưỡng linh ngay!