CL 2220 Phương pháp học Kinh Thánh

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, để bày tỏ kế hoạch của Ngài dành cho mọi người. Kế hoạch đó là để giải cứu hay cứu rỗi chúng ta qua việc tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế Giê-xu cách cá nhân. Ngay khi làm điều nầy, chúng ta được cứu.

Chi tiết

Mỗi ngày với lời Chúa!

Hãy đăng ký nhận bài dưỡng linh ngay!