CS 2121 Vương Quốc, Quyền Năng và Vinh Hiển

Tân Ước, giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã lập với con người qua Đức Chúa Jesus Christ, Con của Ngài, là đề tài của khoá học được soạn thảo bởi Mục sư Jean-Baptiste Sawadogo và Marcia Munger. Nghiên cứu tổng quan về Kinh Thánh Tân Ước sẽ biết được Đức Chúa Trời phán bảo với Hội Thánh và thế giới ngày nay y như Ngài đã làm trong thời Tân Ước và trong suốt lịch sử.
 

Chi tiết
CS 2221 Đền Tạm, Đền Thờ Cung Điện

Đền tạm, Đền thờ và Cung điện cho học viên một sự giới thiệu về Cựu ước. Nhấn mạnh về lịch sử của dân Ðức Chúa Trời, mang lại sự chú ý đặc biệt về công việc quyền năng của Ðức Chúa Trời và những lời tiên tri Ngài đã ban về những sự việc nầy. 

Chi tiết
CS 2321 Hiểu Biết Kinh Thánh

Hiểu biết Kinh Thánh là một môn học trình bày với bạn những phương pháp học Kinh Thánh cẩn thận. Bạn sẽ được học những phương pháp hiệu quả để học rồi áp dụng những phương pháp này với Kinh Thánh qua các câu hỏi trong bài. ​Phần nhiều những câu trả lời được đưa ra trong tài liệu hướng dẫn chỉ là những gợi ý để hướng dẫn bạn đưa ra câu trả lời của riêng mình. 
 

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài