CS 6161 Giải Quyết Nan Đề Cuộc Sống

Môn học thứ 1 của Khóa Trình CSĐạo Đức Cơ Đốc

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS 6161Giải quyết các nan đề trong cuộc sống theo phương pháp Cơ đốc là một môn học về nguồn gốc của các nan đề, các phương pháp giải quyết nan đề, và những phương cách tìm ra huớng giải quyết từ quan điểm của Cơ đốc nhân. Các nan đề chính trên thế giới đều được trình bày trong khóa học này, chẳng hạn như các nan đề về mối quan hệ xã hội và gia đình, các nan đề của người độc thân, các nan đề liên quan đến tình dục của con người và các nan đề khác liên quan đến sự chịu khổ và sự chết.

Những giải pháp trong Kinh Thánh được đưa ra cho tất cả các lãnh vực của nan đề này và các nguyên tắc được phát triển nhằm cung cấp một nền tảng vững chắc cho những Cơ đốc nhân đang tìm kiếm giải pháp cho các nan đề của chính mình, hoặc để giúp người khác đang có nhu cầu. Niềm hy vọng chắc chắn của Cơ đốc nhân được nhấn mạnh dựa trên sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêxu Christ, là Đấng giải quyết mọi nan đề của con người.

MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Giải thích nguồn gốc các nan đề trong đời sống của một Cơ đốc nhân.

2. Thảo luận các phương cách để tìm ra giải pháp cho các nan đề của bạn dựa trên lời dạy của Kinh Thánh.

3. Biết được các bước trong hai phương pháp giải quyết nan đề và áp dụng những bước này cho các tình huống nan đề trong chính đời sống của chính bạn để tìm ra giải pháp thích hợp.

4. Tìm thấy các giải pháp từ trong Kinh Thánh cho từng vấn đề cụ thể của một Cơ đốc nhân.

5. Giúp đỡ những người khác tiếp cận được nan đề của chính họ từ quan điểm Cơ đốc và tìm ra giải pháp dựa trên những nguyên tắc trong Kinh Thánh.

6. Xác quyết sự tin cậy và hy vọng của bạn trong Đức Chúa Giêxu Christ trong mọi hoàn cảnh để Ngài ban cho bạn sự đắc thắng và giúp bạn trở nên một người chiến thắng.

 

 


Cấu Trúc Môn Học

PHẦN I: Nền tảng Kinh thánh trong việc giải quyết nan đề​

                               Giáo án     

Bài 1 : Nguồn gốc các nan đề

   

Bài 2 : Tìm ra các giải pháp - theo phương pháp Cơ đốc

   

Bài 3 : Giải quyết nan đề theo những nguyên tắc Cơ đốc

   

PHẦN II: Những nan đề trong các mối quan hệ

 

Bài 4 : Những nan đề trong các mối quan hệ xã hội

   

Bài 5 : Những nan đề trong gia đình

   

Bài 6 : Những nan đề của đời sống độc thân

   

PHẦN III: Những nan đề đặc biệt

 

Bài 7 : Tình dục trong ý muốn của Đức Chúa Trời

   

Bài 8 : Vượt qua nỗi thất vọng

   

Bài 9 : Sự chịu khổ và sự chết

   

Bài 10 : Giữ vững hy vọng

   

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài