CS 5251 Giảng và Dạy

Môn học thứ 2 của Khóa Trình CS5 Sự Phục Vụ

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS 5251Giảng Luận và Dạy Dỗ là môn học căn bản của hai phương pháp truyền thông Lời của Ðức Chúa Trời. Học viên được hướng dẫn để thấu triệt các phương pháp thực tế để chuẩn bị và trình bày các bài học cũng như các bài giảng từ Kinh Thánh.

Một đề tài quan trọng. Ðó là làm thế nào để truyền thông Lời của Ðức Chúa Trời một cách có hiệu quả bằng việc giảng luận và dạy đạo. Hai phương pháp Thánh Kinh này nhằm truyền thông Lời của Ðức Chúa Trời ở nhiều khía cạnh rất giống nhau. Tuy nhiên trong lịch sử của Hội Thánh Cơ đốc, mỗi phương pháp đều đã phát huy môt số các đặc tính khác nhau đưa đến sự tương phản khác nhau. Cả hai phương pháp này nếu biết kết hợp với nhau thì sẽ đem lại cho bạn một phương pháp truyền giảng cho người chưa được cứu và gây dựng đời sống thuộc linh của những người mà bạn đang phục vụ một cách có hiệu quả. 

 

MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Mô tả tầm quan trọng của từng cá nhân tín hữu trong Hội Thánh giống như ống dẫn những ân tứ thuộc linh.
2. Hiểu được chức năng và mục đích của các ân tứ thuộc linh khác nhau.
3. Phân biệt được các công tác xây dựng của Thánh Linh với công tác phá hoại của tà linh.
4. Nhận thức và hiểu biết giá trị khác nhau của các ân tứ thuộc linh trong thân thể của Ðấng Christ.
5. Giải bài được sự khác biệt giữa những ân tứ thuộc linh và những tài năng Thiên phú.
6. Khám phá, kinh nghiệm, và theo đuổi sự phát triển của những ân tứ thuộc linh trong chức vụ của bạn.
7. Trị giá quan trọng của những ân tứ Thánh Linh đối với đời sống theo Chúa và trên chức vụ của bạn.
8. Nhận diện và giải quyết những nan đề liên quan đến sự vận hành của các ân tứ thuộc linh.

 

 


Cấu Trúc Môn Học

Phần I: CHỨC VỤ GIẢNG VÀ CHỨC VỤ DẠY

                                         Giáo án

Bài 1 : Bạn và Chức vụ

   

Bài 2 : Bạn Chuẩn Bị Chính Mình

 

Bài 3 : Bạn Chuẩn Bị Tài liệu

 

Phần II: CHỨC VỤ GIẢNG LUẬN

Bài 4 : Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIẢNG LUẬN

 

Bài 5 : SỨ ĐIỆP CỦA SỰ GIẢNG LUẬN

 

Bài 6 : PHƯƠNG CÁCH GIẢNG LUẬN

 

Phần III: CHỨC VỤ DẠY DỖ

Bài 7 : Ý Nghĩa Của Việc Dạy Dỗ

 

Bài 8 : TẤM LÒNG DẠY DỖ

 

Bài 9 : PHƯƠNG PHÁP DẠY DỖ

 

Bài 10 : HƯỚNG ĐẾN MỘT CHỨC VỤ CÂN BẰNG

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài