CS 3231 Sống Trong Đấng Christ

Môn học thứ 2 của Khóa trình CS3 Thần Học

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS 3231Bài học về Sự cứu rỗi đề cập đến giáo lý của sự cứu rỗi. Bài học trình bày sự cứu rỗi như ý muốn và công việc của Đức Chúa Trời dựa trên công tác cứu chuộc của Đấng Christ. 

Trước hết, chúng ta xét đến ân điển của Đức Chúa Trời như là nguồn gốc của sự cứu rỗi. Lời dạy của Kinh thánh về việc được chọn lựa và tiền định được xem xét như nền tảng để xét đến vai trò của Đức Chúa Trời và của con người trong sự cứu rỗi. Chúng ta cần thận trọng để không nhấn mạnh quá mức đến sự chủ động của Chúa hay của con người trong quá trình của sự cứu rỗi. 

​Bài học này bao gồm những lời dạy của Kinh thánh về sự ăn năn, đức tin, sự cải đạo, sự tái sinh, sự xưng công bình, việc được nhận làm con, sự nên thánh và sự vinh hiển.

 


MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Liên hệ những vai trò của Chúa và của con người trong sự cứu rỗi.

2. Sắp xếp theo thứ tự các bước của sự cứu rỗi.

3. Giải thích nền tảng Kinh thánh của việc đảm bảo về sự cứu rỗi.

4. So sánh phương pháp của sự cứu rỗi trình bày trong Kinh thánh với những phương pháp không nằm trong Kinh thánh.

5. Biết ơn nhiều hơn tình yêu, ân điển và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là điều được bày tỏ trong sự cứu rỗi của Ngài.

 

 


CẤU TRÚC MÔN HỌC

PHẦN I ĐIỀU ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN

                                         Giáo án

Bài 1.   Sự Cứu Rỗi Được Chuẩn Bị

  PDF

Bài 2.   Nhân Loại Thay Đổi Chiều Hướng: Sự Ăn Năn

   

Bài 3.   Nhân Loại Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời: Đức Tin

  PDF

Bài 4.   Con Người Trở Về Cùng Đức Chúa Trời: Sự Quy Đạo

   

​PHẦN II:  ĐIỀU ĐỨC CHÚA TRỜI BAN

 

Bài 5.   Ý Muốn Của Đức Chúa Trời Trong Sự Cứu Rỗi

 

PDF

Bài 6.   Đức Chúa Trời Dựng Nên Một Tạo Vật Mới: Sự Tái Sanh

 

PDF

Bài 7.   Đức Chúa Trời Phán Con Người Không Có Tội: Xưng Công Chính.

 

PDF

Bài 8.   Đức Chúa Trời Đem Con Người Vào Đại Gia Đình: Được Nhận Làm Con Nuôi

  PDF

PHẦN III:  ĐIỀU ĐỨC CHÚA TRỜI HOÀN TẤT
 

 

Bài 9.   Hoàn Thiện Bản Chất Con Người: Sự Nên Thánh

 

PDF

Bài 10. Hoàn tất Sự Cứu Rỗi Của Nhân Loại: Sự Vinh Hiển

 

PDF


Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài