CS 3331 Đấng Khuyên bảo, Giáo sư, Hướng dẫn

Môn học thứ 3 của Khóa Trình CS3 Thần Học

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS 3331Nghiên cứu về Ðức Thánh Linh là một khóa học giới thiệu về các thuộc tính của Ðức Thánh Linh và công tác của Ngài trong thế gian từ khi sáng thế cho đến hiện tại.

​Ngài được xem như một Người Bạn riêng tư, quyền năng và thực tiễn, là Ðấng đang ở trong mỗi tín hữu đầy dẫy Ðức Thánh Linh và qua họ bày tỏ Ðức Chúa Giê-su Christ cho thế gian. 

Cùng với kinh nghiệm lễ ngũ tuần của phép Báp têm trong Ðức Thánh Linh, các tín hữu được ban cho quyền năng để làm chứng, phục vụ và sống đời sống thánh khiết. 

Môn học là một sự hướng dẫn thực tiễn cho những học viên ao ước một đời sống đầy dẫy Ðức Thánh Linh.


MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Giải thích tại sao những người tin ngày nay có thể nhận được lợi ích từ việc nghiên cứu Cựu ước.
2. Mô tả xứ sở Phi-li-tin và những sự kiện chính trong lịch sử của tuyển dân Ðức Chúa Trời.
3. Ðánh giá cao từng loại văn phẩm khác nhau tìm thấy trong Cựu ước.
4. Áp dụng cho cuộc sống bạn và dạy cho những người khác những lẽ thật liên quan đến Ðức Chúa Trời được tìm thấy trong Cựu ước.

 

 


CẤU TRÚC MÔN HỌC

PHẦN I ĐỨC THÁNH LINH: NGƯỜI BẠN RIÊNG TƯ

                                         Giáo án

Bài 1.   Một Thân Vị Trọn Vẹn

  PDF

Bài 2.   Một Thân Vị Thiên Thượng

  PDF

Bài 3.   Một Đấng Giúp Đỡ

   

PHẦN II:  ĐỨC THÁNH LINH: NGƯỜI BẠN QUYỀN NĂNG

 

Bài 4.   Thánh Linh Trong Sự Sáng Tạo

 

PDF

Bài 5.   Thánh Linh Đấng Truyền Đạt

 

PDF

Bài 6.   Thánh Linh Đấng Tái Tạo

 

PDF

Bài 7.    Thánh Linh Đấng Ban Quyền Năng

  PDF

PHẦN III: ĐỨC THÁNH LINH: NGƯỜI BẠN THỰC TIỄN

 

Bài 8.   Thờ Phượng Trong Thánh Linh

 

PDF

Bài 9.   Những Ân Tứ Thuộc Linh

 

PDF

Bài 10. Bông Trái Thuộc Linh

   

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài