CS 4141 Hội Thánh Chúa trong Mục Vụ

Môn học thứ 1 của Khóa trình CS4 Hội Thánh

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS 4141Môn học thực hành về Hội Thánh và những người nam và người nữ làm điều đó trở thành hiện thực. Chú trọng đến công tác mang lại sự cứu rỗi qua Hội thánh và mỗi tín hữu chủ động tham gia vào công tác này. 

Môn học được thiết kế để giúp bạn theo ba hướng: 


1) Giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của Hội thánh trong hương trình của Đức Chúa Trời dành cho thế giới;
2) Giúp bạn hiểu rõ hơn tầm quan trọng về vai trò Cơ Đốc Nhân trong kế hoạch của Đấng Christ dành cho Hội thánh;
3) Giúp bạn nhận thấy chính cá nhân bạn có thể tham gia vào việc thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời qua công tác phục vụ trong Hội thánh.

MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Hiểu rõ tầm quan trọng của hội thánh trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.

2. Hiểu rõ tầm quan trọng của vai trò Cơ Đốc Nhân trong kế hoạch của Đấng Christ dành cho hội thánh.

3. Khám phá những hình thức tham gia cách cá nhân qua công tác phục vụ trong hội thánh.

4. Giải thích kế hoạch của Đức Chúa Trời và mục đích trong chức vụ của Đấng Christ

5. Mô tả công tác phục vụ của hội thánh hướng về Đức Chúa Trời, hướng về bản thân và hướng về nhân loại.

6. Hiểu rõ giá trị sự phục vụ là chức năng của tất cả con dân Chúa.

7. Hiểu rõ sự cần thiết của sự tham gia với tư cách cá nhân vào trong công tác của hội thánh.

 

 


Cấu Trúc Môn Học

PHẦN I Thế Gian: Kế hoạch hành động của Đức Chúa Trời

Giáo án

Bài 1 : Một Vấn Đề Phổ Thông

                            

 

Bài 2 : Một Kế Hoạch Cho Cả Nhân Loại

   

Bài 3 : Một Hội Thánh Phổ Thông

   

PHẦN II:  Hội Thánh: Chương Trình của Đức Chúa Trời cho Thế Gian  

Bài 4 : Lịch Sử Về Hành Động Cho Đức Chúa Trời

   

Bài 5 : PHỤC VỤ ĐỨC CHÚA TRỜI

   

Bài 6 : Phục Vụ Lẫn Nhau

   

Bài 7 : Phục Vụ Thế Gian (Cộng Đồng)

   

PHẦN III: SỰ PHỤC VỤ: MỤC ĐÍCH CỦA ĐẤNG CHRIST CHO HỘI THÁNH

Bài 8 : Cá Nhân Trong Sự Phục Vụ

   

Bài 9 : Hành Động Của Sự Phục Vụ

   

Bài 10 : Kết Quả Của Sự Phục Vụ

   

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài