Audio Bồi Linh

23 Đức Chúa Jêsus đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành (4:23 Ctd: Phúc Âm; hay: Tin Mừng) của vương quốc thiên đàng, và chữa lành mọi thứ tật bệnh, đau yếu trong dân chúng. 24 Danh tiếng Ngài loan truyền khắp xứ Sy-ri. Người ta đem những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám, động kinh, bại xuội đến cho Ngài, và Ngài chữa lành tất cả. 25 Rất nhiều người từ miền Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, (Đê-ca-bô-lơ: nghĩa là “Mười Thành”). thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đanh lũ lượt đi theo Ngài.

Tải và Sử dụng trình duyệt Cốc Cốc


#truongkinhthanhtructuyen
CTV #revivalteam

Mỗi ngày với lời Chúa!

Hãy đăng ký nhận bài dưỡng linh ngay!