Kinh Thánh bằng hình ảnh

Chúng ta là muối của đất, nhưng muối phải mang tính mặn. Chúng ta là ánh sáng cho trần gian, nhưng phải nhớ vị trí của ánh sáng


Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài