Thi Thiên

(Thi 9:7-12)
Đoạn sách này dạy chúng ta về một lẽ thật vĩ đại. Danh Chúa chính là sự bảo vệ chúng ta an toàn nhất và chắc chắn nhất. “Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài. Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài” (c.10)

Khi đọc đến những lời này, chúng ta được Chúa nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời đã từng đành lìa bỏ Con Trai Ngài vì cớ chúng ta, trên thập tự giá, Chúa Giê-xu kêu lên: “Cha ôi! Cha ôi! Sao Ngài lìa bỏ Con?” (Mat 27:46). Bạn có bao giờ nghĩ rằng người duy nhất mà Đức Chúa Trời từng bỏ rơi là chính con của Ngài không ? “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho” (Ro 8:32). Vì Đức Chúa Trời đã hi sinh Con mình như vậy nên chúng ta được đảm bảo rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta vì cớ Con Trai Ngài. Cha Thiên Thượng yêu thương Con Trai mình và nói với Con Trai ấy rằng: “Vì Con đã chết vì những người này, nên Cha sẽ không bao giờ lìa bỏ họ”. Đức Chúa Trời cũng hứa với chúng ta: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (He 13:5). “Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn” là câu nói cuối cùng của Chúa Cứu Thế trong Phúc Âm Mat 28:20.

Vị trí an toàn nhất trên cả thế gian này chính là ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Và sự bảo vệ an toàn nhất trên cả thế gian này chính là danh Đức Chúa Trời.

Khi bạn biết đến danh Ngài, bạn sẽ biết bản chất Ngài. Các danh xưng ấy nói cho chúng ta biết Ngài là ai, Ngài có thể làm những việc gì.

Ví dụ: Ngài là Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các giao ước. Ngài là Đấng Tạo Hoá là Vua đang trị vì trên ngai. Ngài là Chúa Giê-xu, tức là Đấng Cứu Thế. Mỗi danh xưng của Ngài là một hồng ân để Ngài ban tặng cho chúng ta. Có phải bạn đang muốn hiểu biết về Đức Chúa Trời? “Phàm ai biết danh Ngài (phàm ai biết bản chất của Ngài) sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài” (c.10)

Bạn càng biết rõ Chúa thì bạn sẽ càng tin cậy Ngài hơn. Và bạn càng tin cậy nơi Ngài thì bạn lại càng hiểu rõ Ngài hơn đó là một từng trải phong phú và lý thú. 

Một trong những kinh nghiệm đáng nhớ của đời sống người Cơ Đốc chính là mối tương giao riêng tư và niềm vui của chúng ta với Đức Chúa Trời.

Nếu bạn tin cậy Đức Chúa Trời thì hãy tìm kiếm Ngài (Es 55:6). Ngày nay, bạn hãy tìm kiếm Ngài với ước ao biết rõ Ngài hơn.

Thi thiên với Wiesbie

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài